altอย่าปล่อยให้ปัญหาหนี้ "ทำร้าย" ชีวิตพนักงาน และ "ทำลาย" บริษัทหรือองค์กรของท่าน

วิกฤตเศรษฐกิจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเพื่มมากขึ้น และปัจจุบันปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทวีคูณ ตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่กำลังทรุดตัวลง

เพื่อให้ผู้บริโภคที่ประสบปัญหามีภาระหนี้สิน ทั้งจากบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้นอกระบบรูปแบบต่างๆ

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการจำนวนมาก ลูกหนี้เหล่านี้ต้องถูกทวงหนี้ด้วยวิธีโหดร้าย กดดัน ละเมิดสิทธิ์ จนเกิดอาการเครียด และตางก็พยายามแก้ปัญหาหนี้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ปัญหายิ่งบานปลาย หนี้เดิมที่มีอยู่แล้วเพิ่มปริมาณมากขึ้น จนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและส่งผลเสียต่อองค์กร บางรายตัดสินใจผิดลาออกจากงาน ทำให้องค์กรต้องสูญเสียบุคคลากรโดยไม่จำเป็น

ตัวอย่างผู้ประสบผลสำเร็จในการใช้หลักสูตร "วิธีแก้ปัญหาหนี้สินของชมรมฯ" แก้ไขปัญหาชีวิต พิชิตหนี้พนักงานแบบ HRมืออาชีพ

http://www.hrchonburi.or.th/external_newsblog.php?links=771

 

จากปัญหาดังกล่าว ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจึงจัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรวิธีแก้ปัญหาหนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการปัญหาหนี้สินด้วยวิธีที่ถูกต้องและเป็นระบบ ให้กับผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและสามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม

หลักสูตรฝึกอบรมถูกปรับให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ปัญหาของแต่ละองค์กรมี 4 หลักสูตร

*** ผู้เข้าอบรมหลักสูตรละไม่เกิน 100 คน ***

1.หลักสูตรทางลัดกำจัดหนี้ (Short cut Debt relief Course) เวลาอบรม 4 ชั่วโมง ราคา 10,000 บาท

เน้นให้ความรู้ในการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เป็นหนี้แล้ว เน้นการใช้รายได้ของตัวเองในการชำระหนี้ ไม่ก่อหนี้เพิ่ม เหมาะสำหรับคนที่เป็นหนี้และใช้วิธีแก้ปัญหาไม่ถูกต้องจนทำให้ปัญหาหนี้ของตนเองหนักมากขึ้นให้ข้อมูลการปลดหนี้ที่ถูกต้อง เป็นระบบ, ข้อเท็จจริงการทวงหนี้โหด, วิธีการชำระหนี้ฯลฯ

2.หลักสูตรฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ (Fighting Debt Course) เวลาอบรม 6 ชั่วโมง ราคา 15,000 บาท

เหมาะกับคนทุกประเภททั้งคนที่เป็นหนี้แล้วและคนที่ยังไม่เป็นหนี้ คนที่กำลังคิดจะก่อหนี้เน้นการให้ข้อมูลการออมที่ถูกต้อง, วิธีปลดหนี้ที่ใช้ได้จริง การแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้รายได้ของตัวเองอยู่กับความจริง อยู่ให้ได้กับรายได้ ณ ปัจจุบัน, การชำระหนี้ รวมไปถึงการการใช้ชิวิตหลังหมดหนี้

3.หลักสูตรแก้หนี้แบบมือโปร (Professional Debt relief Course) เวลาอบรม 6 ชั่วโมง ราคา 15,000 บาท

หลักสูตรนี้จะจัดให้เฉพาะคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทางลัดกำจัดหนี้ หรือหลักสูตรฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ มาแล้วเท่านั้น (ต้องผ่านหลักสูตรที่ 1 หรือ 2 ก่อน) เพราะเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากสองหลักสูตร แต่เน้นภาคปฏิบัติในเชิงลึกยิ่งขึ้น เช่น การคำนวณภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ การคำนวณรายรับรายจ่าย การพิจารณาหมายศาล เน้นการคิดดอกเบี้ย แนวทางการต่อสู้คดีทางแพ่ง เมื่อได้รับหมายศาลและการบังคับคดี

4.หลักสูตรการปลดหนี้ภาคพิเศษ (The Special Debt relief Course) (หลักสูตรที่ 1+ การให้คำปรึกษาแบบตัว ต่อ ตัว) เวลาอบรม 1 วัน ราคา 18,000 บาท
ใช้เวลาในการอบรม 1 วันเต็มๆ ซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่างการอบรมในหลักสูตรทางลัดกำจัดหนี้(หลักสูตรที่1) ที่ใช้เวลาในการอบรม 4 ชั่วโมงในช่วงเช้า แล้วหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการให้คำปรึกษากับคนที่มีปัญหาหนี้แบบตัวต่อตัว คนละประมาณ 20-30 นาที โดยผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นกรรมการชมรมหนี้บัตรเครดิตฯ ที่มีประสบการณ์


ทั้งสี่หลักสูตรเน้นการแก้ปัญหาด้วยตนเองจากรายได้ของตัวเอง เน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษา จากชีวิตจริงของวิทยากร นำเสนอให้เห็นผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่ผิดและชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี

หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร สามารถปรับเนื้อหาและระยะเวลาการอบรมได้ เช่น เลือกอบรมครึ่งวันเช้า หรือบ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทที่เชิญไปอบรมได้

วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาหนี้ และฝึกอบรมหลายบริษัท

องค์กรและหน่วยงานใดสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมของชมรมฯกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้ที่
คุณชูชาติ บุญยงยศ
ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตฯ เครือข่ายในสังกัดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนโยธิน (ราชวิถี 7) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เบอร์โทรติดต่อ 089-116-4641
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(โปรดระวังผู้แอบอ้างทำให้ท่านเข้าใจผิด วิทยากรของชมรมจะผ่านการติดต่อจาก ชมรมหนี้บัตรเครดิต เท่านั้น)