โปรดเกล้าฯ ก.ม.ทวงหนี้ฉบับใหม่ ห้ามข่มขู่ ดูหมิ่น ก่อความรำคาญ (ชมคลิป)

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 4 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #65491 โดย นกกระจอกเทศ
โปรดเกล้าฯ ก.ม.ทวงหนี้ฉบับใหม่ ห้ามข่มขู่ ดูหมิ่น ก่อความรำคาญ (ชมคลิป)

www.thairath.co.th/content/486066ในที่สุด ก็คลอดออกมาเป็นกฎหมายเสียที

อุตส่าห์เข็นมาตั้งนาน...เฮ้ออออ
:sweat:

www.checkraka.com/knowledge/personal-loan-1-216/1645395/
รายละเอียดของกฎหมาย ภายใต้ราชกิจจานุเบกษาของ พ.ร.บ.ทวงหนี้ ฉบับนี้

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/016/1.PDF
ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออํานวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทวงถามหนี้
ี้
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/322/21.PDF
ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ และระยะเวลาการชําระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/322/24.PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด และคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ ประจํากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/322/27.PDF

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65495 โดย นกกระจอกเทศ
14 พฤษภาคม 2557 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญประธานชมรมหนี้ฯ คุณชูชาติ บุญยงยศ ไปเป็นวิทยากรการอภิปรายเรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้บัตรเครดิต” ภายใต้โครงการสัมมนาภายในหัวข้อ “การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค” ให้แก่หน่วยงานรัฐ , บริษัทเอกชน , สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟัง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นผู้ใช้เครดิตคาร์ดในชีวิตประจำวัน

เว็บไซด์อ้างอิง
www.utcc.ac.th/news/4198/การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต.html

www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=231339:2014-05-18-05-55-03&catid=101:2009-02-08-11-30-52&Itemid=440


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65496 โดย นกกระจอกเทศ
28 กรกฎาคม 2557 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ไปร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการคุ้มครองลูกหนี้จากการติดตามทวงถามหนี้โดยไม่เป็นธรรม” เพื่อนำเสนอให้กับ คสช. ออกเป็นกฎหมาย พรบ.ทวงหนี้ สำหรับคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ต่อไป

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 7 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #65497 โดย นกกระจอกเทศ
9 กันยายน 2557 : ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ขอเชิญประธานชมรมหนี้บัตเครดิตฯ ให้เป็นที่ปรึกษาคณะของคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ประกอบการร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ (พ.ร.บ.ทวงหนี้) เพื่อให้ออกตราเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ภายในต้นปี 2558

อ้างอิงข้อมูลจาก
www.komchadluek.net/detail/20140827/190900.html


"ชูชาติ บุญยงยศ" ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล วิเคราะห์ให้ฟังว่า กลุ่มได้ประโยชน์คือลูกหนี้และครอบครัว ที่ไม่ต้องถูกกดดันจากมิจฉาชีพที่รับจ้างทวงหนี้

"ข้อเท็จจริงแล้วใครเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ แต่ไม่ควรถูกข่มขู่คุกคาม ผู้เสียผลประโยชน์ชัดๆ คือ สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ กับสำนักงานทนายความบางกลุ่ม พวกนี้รับจ้างทวงหนี้ด้วยวิธีผิดกฎหมายแบบแยบยล ยิ่งทวงมากก็ได้เปอร์เซ็นต์มาก ทุกครั้งที่ทวงถามหนี้ ผู้รับจ้างทวงจะได้ค่าตอบแทน เช่น โทรศัพท์ทวงหนี้บัตรเครดิตได้ครั้งละ 250 บาท เงินเหล่านี้จะถูกบวกไปกับจำนวนหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงช่วยลูกหนี้ทั่วประเทศไทยไม่ต้องรับภาระมากเกินไป

อ้างอิงข้อมูลจาก
www.oknation.net/blog/bypunnee/2014/09/02/entry-1
สามารถไปดูรายละเอียดได้จากใน Video link นี้
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #65498 โดย นกกระจอกเทศ
วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. …. รับหนังสือจากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคประชาชน นำโดย นายชูชาติ บุญยงยศ ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและอนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร ในคณะกรรมการองค์การอิสระฯ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติผลักดันการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองลูกหนี้และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบ

อ้างอิงข้อมูลจาก
click.senate.go.th/?p=6487

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65512 โดย นกกระจอกเทศ
.
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘


พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๘ ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่บุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการดังกล่าว

การติดต่อกับบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบถาม
หรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้เท่านั้น
โดยผู้ทวงถามหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้
(๒) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้ และบุคคลอื่นดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อ ให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จําเป็นและตามความเหมาะสม
(๓) ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ในหนังสือ หรือในสื่ออื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม ซึ่งทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ของลูกหนี้
(๔) ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ทําให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้มาตรา ๙ การทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) สถานที่ติดต่อ ในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทํางานของบุคคลดังกล่าว หรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา และในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้ หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) จํานวนครั้งที่ติดต่อ ในช่วงเวลาตาม (๒) ให้ติดต่อตามจํานวนครั้งที่เหมาะสมและคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดจํานวนครั้งด้วยก็ได้
(๔) ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอํานาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้แจ้งให้ทราบถึงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจํานวนหนี้ และถ้าผู้รับมอบอํานาจดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอํานาจให้ทวงถามหนี้ด้วยมาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับชําระหนี้ ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจให้รับชําระหนี้จากเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ด้วย และเมื่อลูกหนี้ได้ชําระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว ให้ผู้ทวงถามหนี้ออกหลักฐานการชําระหนี้แก่ลูกหนี้ด้วย หากลูกหนี้ได้ชําระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้โดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการชําระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยชอบ
ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ทวงถามหนี้จะได้รับมอบอํานาจให้รับชําระหนี้จากเจ้าหนี้หรือไม่ก็ตามมาตรา ๑๑ ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทําการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทําอื่นใดที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือผู้อื่น
(๒) การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
(๓) การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒)
(๔) การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจํานองด้วยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีการอื่น หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๕) การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ในการติดต่อลูกหนี้ที่ทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(๖) การทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ความใน (๕) มิให้นํามาใช้บังคับกับการทวงถามหนี้เป็นหนังสือเพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลมาตรา ๑๒ ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทําการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดดังต่อไปนี้

(๑) การแสดงหรือการใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นการกระทําของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
(๒) การแสดงหรือมีข้อความที่ทําให้เชื่อว่าการทวงถามหนี้เป็นการกระทําโดยทนายความ สํานักงานทนายความ หรือสํานักงานกฎหมาย
(๓) การแสดงหรือมีข้อความที่ทําให้เชื่อว่าจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือเงินเดือน
(๔) การติดต่อหรือการแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ดําเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิตมาตรา ๑๓ ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทําการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมดังต่อไปนี้

(๑) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้โทษอาญา


มาตรา ๓๙ บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ วรรคสอง (๒) หรือ (๓) มาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๑๓ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา ๔๐ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา ๔๑ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ (๑) หรือมาตรา ๑๒ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
.

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65518 โดย iamadogdog

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65519 โดย lukrung
ในที่สุดลูกหนี้อย่างเราก็มีเกราะป้องกันซะทีนะคะ
ขอบคุณคุณนกกระจอกเทศมากๆนะคะ
เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งที่พึ่งที่มีแต่ความจริงใจ
ให้เราทุกคนค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65521 โดย dah
ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานทางเฟช ยังคุยกับสามีเลยเพราะเค้าต้องรับสายตรงจากพนง.ทวงหนี้...ซึ่งดูก้อน่าจะสบายใจได้นิดนึง

แต่อ่านคอมเม้นท์ในเฟช. ทำไมมีแต่บ่นกัน ดูๆๆพวกที่บ่นคงไม่ใช่ลูกหนี้นะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65526 โดย pfs
ต้องขอบคุณท่านนกกระจอกเทศที่เสียสละและผลักดันกม.การทวงหนี้จนสำเร็จค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65534 โดย okok
และ ลูกหนี้ก็มี เฮอีก รอบค่ะ ธนาคาร ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ ลงไปอีก ค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #65548 โดย luktarn
ดีใจจัง เราว่านะ คนที่ไม่สนับสนุนอาจเพราะเค้าไม่เข้าใจสถานการณ์อย่างเรา ๆ กระมั้งคะ

สำหรับเราเรารู้ว่าเราผิดนะ เคยโดนว่าเหมือนกันว่าฟุ่มเฟือยเองนิ ช่วยไม่ได้
แต่เราคิดว่าทุกคนมีความจำเป็น มีบริบทที่แตกต่างกัน เรื่องการเงินซึ่งคนไม่เคยเป็นหนี้อาจไม่รู้
โฆษณาเชิญชวนเป็นหนี้น่ะมันสวยหรู แต่พอเราเลิกเป็นลูกค้าชั้นดีแล้ว มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นชัด ๆ

สุดท้ายขอบคุณชมรมนี้ที่ให้คำแนะนำที่ดี และคุณนกกระจอกเทศที่ผลักดันให้กฏหมายทวงหนี้คลอดออกมาสำเร็จนะคะ o_)

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #66083 โดย นกกระจอกเทศ
แบงก์จัดทัพทีมทวงหนี้รับ กม.ใหม่ ติวเข้ม “อบรม” วิธีเจรจาต่อรอง-ยึดหลักสูญน้อยสุด

สถาบันการเงินปรับทัพทวงหนี้ รับลูกกฎหมายใหม่บังคับใช้แล้ว แบงก์เร่งอบรมวิธีการทวงอย่างถูกกฎหมายให้พนักงาน ชี้ระวังตัวแจจ้างบริษัทนอกตามหนี้ หวั่นทวงพลาดกระทบถึงผู้ว่าจ้าง ห่วงคนไม่ดี "เบี้ยวหนี้" ง่ายขึ้น

หลังพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนั้น ซึ่งจะส่งผลต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการมีพระราชบัญญัติ

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพกล่าวว่า พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ฉบับใหม่จะส่งผลให้ทำงานยากขึ้นในบางเรื่อง และต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นเพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยในส่วนของธนาคารจะใช้ทีมติดตามทวงหนี้ภายใน ดังนั้น ก็ต้องจัดฝึกอบรมวิธีการในการติดตามทวงหนี้ให้แก่ทีม เพื่อป้องกันไม่ให้ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ากฎหมายนี้จะส่งผลดีกับลูกหนี้มากกว่า ขณะที่ด้านเจ้าหนี้อาจจะติดตามหนี้ได้ยากขึ้น และหากวิธีการทำงานต้องระมัดระวังมากเกินไปหรืออาจทวงหนี้ไม่ได้เลย หากลูกหนี้เป็นคนไม่ดี ซึ่งอาจเบี้ยวหนี้ได้ง่ายขึ้น

"เข้าใจว่าภาครัฐต้องการควบคุมวิธีการทวงหนี้โหดจากเจ้าหนี้นอกระบบ แต่เราหรือสถาบันการเงินอื่น โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่จ้างบริษัทภายนอกก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดสถาบันการเงินผู้ว่าจ้างก็ต้องรับผิดชอบด้วย ที่ผ่านมาเราก็เรียกทีมติดตามทวงหนี้เข้ามาอบรมใหม่" นายโชคกล่าว

นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการฝ่ายการตลาด บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) กล่าวว่า สถาบันการเงินทุกแห่งคงต้องปรับวิธีการติดตามทวงหนี้ใหม่ โดยต้องอบรมพนักงานใหม่ทั้งหมด ขณะที่ด้านการปล่อยสินเชื่อก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น เพื่อให้เป็นหนี้เสียน้อยที่สุด ส่วนเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายยังต้องดูอีกระยะเวลาหนึ่งว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (กรุงศรี คอนซูเมอร์) กล่าวว่า บริษัทต้องปรับตัวมากขึ้นเนื่องจากบริษัทใช้การจ้างบริษัทกฎหมายรับทวงหนี้ จึงต้องเข้มงวดในการตรวจสอบให้รัดกุมและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งก่อนกฎหมายฉบับนี้จะออกมาบังคับใช้ ก็ได้เตรียมพร้อมและหารือร่วมกันกับบริษัทรับจ้างทวงหนี้ของบริษัทไว้แล้ว

"เราจ้างบริษัทที่ดีตามหลักกฎหมายมีหลักการสุ่มตรวจมีการส่งทีมงานของกรุงศรีฯเข้าไปอยู่กับบริษัททวงหนี้เหล่านี้ด้วย เพื่อดูกระบวนการว่าเขาทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง ใช้วาจาสุภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง" นายฐากรกล่าว

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่า กฎหมายที่ออกมานี้ไม่น่ากระทบกับต้นทุนการทวงถามหนี้ของธนาคาร ไม่ว่าจะธนาคารรัฐหรือธนาคารเอกชน เนื่องจากเดิมทุกธนาคารก็ปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายระบุอยู่แล้ว โดยส่วนที่เป็นปัญหามองว่าน่าจะเป็นการทวงหนี้นอกระบบมากกว่าที่อาจจะทวงหนี้แบบไม่สุภาพ

"ต้นทุนคงไม่กระทบมากมายแล้วก็เป็นกฎหมายที่ดีช่วยคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งควรจะดูให้ครอบคลุมพวกหนี้นอกระบบด้วย" นายชาติชายกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวนี้ว่า กำหนดให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนที่ รมว.มหาดไทยแต่งตั้งขึ้น แต่หากผู้ประกอบธุรกิจเป็นทนายความหรือสำนักงานทนายความให้จดทะเบียนกับคณะกรรมการสภาทนายความ ขณะเดียวกัน การทวงถามหนี้ก็ต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย เช่น ห้ามทวงกับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้, ห้ามละเมิด และคุกคาม ใช้ความรุนแรง ใช้วาจา หรือภาษาดูหมิ่น ถากถาง เสียดสี การเปิดเผยความเป็นหนี้ของผู้บริโภคแก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง, ห้ามติดตามทวงหนี้เกินสมควรแก่เหตุ รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์วันละหลายครั้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้เท่านั้น และวันทำการให้ติดต่อได้ในเวลา 08.00-20.00 น. ส่วนวันหยุดราชการติดต่อได้ในเวลา 08.00-18.00 น. เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ขณะที่บทกำหนดโทษแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โทษทางปกครองจะถูกปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และทางอาญาจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียน และจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนการกำกับดูแลในภาพรวม จะมีการตั้งคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ที่มี รมว.มหาดไทยเป็นประธาน นอกจากนั้น ในระดับพื้นที่จะมีคณะกรรมการประจำจังหวัด และคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครดูแล


อ้างอิงข้อมูลจาก
money.sanook.com/264521/

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #66084 โดย นกกระจอกเทศ
กรรมการองค์การอิสระฯ ภาคประชาชน พร้อม นักกฎหมาย ปธ.ชมรมหนี่ และตัวแทนลูกหนี้นอกระบบ เร่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง กม.ทวงถามหนี้ พร้อมเสนอเพิ่มมาตรการเยียวยาผู้เสียหายจา­กการทวงหนี้ และให้มีการตั้งทนายแทนลูกหนี้เพื่อลดการป­ะทะ...

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #66085 โดย นกกระจอกเทศ
สาระสำคัญของกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ( 6 มีนาคม 2558) มานำเสนอ

1. คนทวงหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท ตามมาตรา 39-มาตรา 45

2. นักทวงหนี้ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้โดยต้องมีการจดทะเบียนต่อทางราชการ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 39)

3. นักทวงหนี้ทวงได้เฉพาะลูกหนี้และผู้ค้ำประกันเท่านั้น จะไปทวงกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นไม่ได้ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 39)

4. ทวงหนี้ได้ เฉพาะสถานที่ที่ลูกหนี้ให้ไว้เท่านั้น ยกเว้นติดต่อไม่ได้ เวลาจันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น. วันหยุดราชการ 8.00-18.00 น. นอกนั้นทวงไม่ได้ (มาตรา 9(2))

5. จำนวนครั้งต้องเหมาะสม ไม่ใช่ทวงทั้งวัน (มาตรา 9(3))

6. ผู้รับมอบอำนาจทวงหนี้ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ รับชำระหนี้ต้องออกหลักฐานการชำระหนี้ตามมาตรา 9 และมาตรา 10

7. ห้ามข่มขู่ ดูหมิ่น เปิดเผย เกี่ยวกับความเป็นหนี้ ทวงโดยใช้ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร ซองจดหมายที่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ว่าส่งมาทวงหนี้ (มาตรา 11) ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท (มาตรา 41)

8. ห้ามทวงหนี้ในลักษณะหลอกลวง แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น อ้างตัวเป็นทหาร ตำรวจ ทนายความ หรือขู่ว่าถ้าไม่จ่าย จะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือน หรืออ้างว่าดำเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือรับจ้างจากบริษัทข้อมูลเครดิต (มาตรา 12)

9. ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ เช่น ค่าทวงหนี้ ค่าปรับ ต้องมีการกำหนดกันใหม่ หลังกฎหมายใหม่ใช้บังคับ (มาตรา 13)

10. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ ตามมาตรา 14 ฝ่าฝืนมีบทลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท (มาตรา 42)


อ้างอิงข้อมูลจาก
www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fxn--m3ceg0bw3dk0r.com%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A-%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2589-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258E%2F&ei=32URVduTDtGNuATgwYGADQ&usg=AFQjCNEYT5v3F2Nt7uFXYZxd80GAeS7zKg

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #66086 โดย นกกระจอกเทศ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 6 วัน ที่ผ่านมา - 8 ปี 6 วัน ที่ผ่านมา #66087 โดย นกกระจอกเทศ
คลิปเสียงทวงหนี้แบบเฮี่ยๆ ของเฟิร์สถ่อย2

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 6 วัน ที่ผ่านมา #66088 โดย นกกระจอกเทศ
คลิปเสียงทวงหนี้แบบเฮี่ยๆ ของเฟิร์สถ่อย3

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 6 วัน ที่ผ่านมา - 6 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #66089 โดย นกกระจอกเทศ
วันที่ 22 มีนาคม 2558 รายการก่อนจะถึงจันทร์ ขอเชิญคุณชูชาติ บุญยงยศ และคุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์
ไปออกในรายการ เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ"พ.ร.บ.ทวงหนี้" ฉบับใหม่

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 6 วัน ที่ผ่านมา #66094 โดย aday

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.849 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena