altอย่าปล่อยให้ปัญหาหนี้ "ทำร้าย" ชีวิตพนักงาน และ "ทำลาย" บริษัทหรือองค์กรของท่าน

วิกฤตเศรษฐกิจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเพื่มมากขึ้น และปัจจุบันปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทวีคูณ ตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่กำลังทรุดตัวลง

เพื่อให้ผู้บริโภคที่ประสบปัญหามีภาระหนี้สิน ทั้งจากบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้นอกระบบรูปแบบต่างๆ

debt logo-2ชมรมหนี้บัตรเครดิตฯ ได้จัดทำเป็น

หลักสูตร“โครงการฝึกอบรมในหลักสูตร

วิธีแก้ปัญหาหนี้” โดยในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน

4 หลักสูตร และทั้ง 4 หลักสูตรนี้

ไม่มีโรงเรียนที่ไหนทำการสอน....