ขอเชิญสมาชิกชาวชมรมหนี้ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน"สมัชชาผู้บริโภค" ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา - 5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52046 โดย นกกระจอกเทศ
.
เรียน สมาชิกชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ทุกท่าน

เนื่องด้วยทางชมรมหนี้ฯได้จัดประชุมร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ได้มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างทั้ง 3 องค์กร ในลักษณะของสมัชชาผู้บริโภค เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบสำหรับภาคประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาว่าด้วยเรื่อง “ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียม” และ “สัญญาที่ไม่เป็นธรรม” ที่ยังคงเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่ในทุกวันนี้

จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันว่า จะให้มีการจัดงานสมัชชาผู้บริโภคขึ้น ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้ในระบบ(โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลหรือบัตรกดเงินสด) เพื่อสะท้อนปัญหาให้กับสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับทราบ พร้อมทั้งหาวิธีในการแก้ไขหรือลดปัญหา

โดยในกิจกรรมดังกล่าว จะขอเชิญประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล(คุณนกกระจอกเทศ) ให้เป็นวิทยากรในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า

หากสมาชิกท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ในกระทู้นี้

จำกัดจำนวนสมาชิกของชมรมฯที่ไปร่วมงาน เพียงแค่ 100 ท่าน เท่านั้น

งานดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น “ฟรีตลอดงาน” แถมยังมี Coffee Break รวมทั้งอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน บริการฟรีสำหรับสมาชิกที่มาร่วมงานอีกด้วย

สถานที่ในการจัดกิจกรรม อยู่ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยจัดกิจกรรมที่ ห้องย่อยที่ ๔ ห้องบอร์ดรูมชั้น ๔ ด้านการเงินการธนาคาร

ตั้งแต่เวลา 08:30 – 14:30 น.
(สามารถดูรายละเอียดและการเดินทางได้จากใน Link นี้)

www.hotelsthailand.com/thailand/bangkok/miracle-grand-convention-hotel-locationmap.html

www.tei.or.th/w_sc/120330-map.pdf

www.miraclegrandhotel.com/sitemap.htmlสมาชิกท่านที่สนใจ สามารถแจ้งสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อน-ได้สิทธิ์ก่อน

ช้าอด หมดที่นั่ง เพราะจำกัดจำนวนเพียง 100 ท่าน เท่านั้นนะครับ


จึงประสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
นกกระจอกเทศ
(ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล)

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2557
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา - 5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52047 โดย นกกระจอกเทศ
.
เวทีประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี ๒๕๕๗

“ร่วมตรวจสอบ เสนอแนะ แสดงพลังผู้บริโภค”

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและองค์กรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขยายบทบาทไปยังภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้บริโภค มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละองค์กร และการทำงานระดับนโยบาย ในการติดตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค และตรวจสอบการทำหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งจัดทำและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายสำคัญที่ประชาชนได้ร่วมกันผลักดันมากว่า ๑๖ ปีแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ... ซึ่งได้บัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และปรับเป็นมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีการรวบรวมรายชื่อ ประชาชนจำนวน ๑๒,๒๐๘ ชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภามาเป็นลำดับ จนเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๓ ของวุฒิสภาแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๓ ของสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐบาลประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดกระบวนการคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เพื่อนำร่องดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) กฎหมาย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๑ อันได้แก่

การให้ความเห็นในการตราและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค, ตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค, เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค, สนับสนุนการใช้สิทธิร้องเรียนของผู้บริโภค, พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภค, ส่งเสริมการศึกษาและวิจัย รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาองค์กรผู้บริโภคและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรผู้บริโภคหรือประชาชน

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดสมัชชาผู้บริโภคประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและประชาชน มีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรอบปี และร่วมกันเสนอแนะแนวทาง มาตรการ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทราบสถานการณ์และความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๒. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายร่วมติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆ
๓. เพื่อจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายและกำหนดทิศทางในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค
๔. เพื่อร่วมรณรงค์วันวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

กลุ่มเป้าหมาย รวมประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย
- เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ๗๒ จังหวัดทั่วประเทศ
- เครือข่ายผู้บริโภคด้านต่างๆ
- กลุ่มผู้เสียหายที่ใช้สิทธิทั้ง ๗ ด้าน
- เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
- หน่วยงานรัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะกรรมการฯ และอนุกรรมการองค์การอิสระฯ ๗ ด้าน
- สื่อมวลชน

รูปแบบการจัดงาน
๑. บรรยายและอภิปราย
๒. เวทีวิชาการ
๓. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. นิทรรศการผลงานของเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม
๕. มอบโล่ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค สารคดีเชิงข่าวคุ้มครองผู้บริโภคจากสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ และผู้บริโภคยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๖

วัน เวลา สถานที่

วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยจัดกิจกรรมที่ ห้องย่อยที่ ๔ ห้องบอร์ดรูมชั้น ๔ ด้านการเงินการธนาคาร


องค์กรร่วมจัด
๑. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
๒. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
๓. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๔. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
๖. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ภาคีเครือข่ายได้รับรู้สถานการณ์และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรอบปีที่ผ่านมา
๒. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆ
๓. มีข้อเสนอในเชิงนโยบายและทิศทางในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค

กำหนดการวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ห้องย่อยที่ ๔ ห้องบอร์ดรูมชั้น ๔ ด้านการเงินการธนาคาร
ดำเนินรายการโดย นางสาว จุฑา สังขชาติ เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ อนุกรรมการด้านการเงินการธนาคาร

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
- ลงทะเบียน รับเอกสารร่วมกิจกรรม
- ชมนิทรรศการ และพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีร่วมงาน

๙.๐๐ - ๙.๑๕ น.
ลงทะเบียนห้องย่อย

๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น.
นำเสนอสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร และข้อเสนอด้านการเงินการธนาคารในปี ๒๕๕๖ โดย คุณนกกระจอกเทศ ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการด้านการเงินการธนาคาร

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
นำเสนอ: การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ การตรวจสอบ และผลงาน ในรอบปีที่ผ่านมา
โดย นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ เลขานุการอนุกรรมการด้านการเงินการธนาคาร

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๕ น.
นำเสนอ : งานวิจัย เรื่อง “แนวทางในการกำกับดูแลพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ “
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ประธานอนุกรรมการด้านการเงินการธนาคาร

๑๐.๓๕ - ๑๑.๔๕ น.
รายงานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร
• ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ประธานอนุกรรมการด้านการเงินและการธนาคาร
• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตัวแทนชมรมหนี้บัตรเครดิต (โดยสมาชิกจากชมรมหนี้บัตรเครดติดและสินเชื่อบุคคล ประมาณ 100 ท่าน)
• ตัวแทนผู้ร้อง
แลกเปลี่ยน / ซักถามจากผู้เข้าร่วม / ผู้ร้องเรียน / ตัวแทนสมาคม
ดำเนินรายการ โดย ภญ. ชโลม เกตุจินดา อนุกรรมการด้านการเงินการธนาคาร
อภิปราย: สิ่งท้าทายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร

๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
รับรองข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
รับรองข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภค ๗ ด้าน
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
- แถลงข่าว
- ประกาศผล และมอบโล่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค และผู้บริโภคยอดเยี่ยมแห่งปี

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52049 โดย plekondee

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52050 โดย นกกระจอกเทศ

plekondee เขียน: แจ้งได้ที่ไหนอะค่ะ


แค่ตอบกลับในกระทู้นี้เท่านั้นแหละครับ ว่าคุณขอจองที่นั่ง 1ที่

เพียงแค่นี้...คุณก็ได้สิทธิ์นั้นแล้วครับ
.

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52051 โดย plekondee

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52063 โดย noi191

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52066 โดย uncle john
เสียใจอย่างแรง ไม่ได้ไปอ่ะติดงานนนนน ขอโทดก๊าบบบบ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52086 โดย arefa
ไม่ได้ไปร่วมค่ะ แต่ฝากเรื่องด้วยค่ะ ว่า เคยที่จ่ายบัตรเครดิตเป็นงวดๆ บางเดือนจ่ายเกิน (เนื่องจากจำยอดที่จ่ายไม่ได้ เช่น จ่ายงวดละ 1,656.- ก็จ่ายไป 1660.- แล้วยอดเดือนถัดไปค่างวดจะโดนหักออก ทำให้ยอดจ่ายลดลง ค่างวดเลยไม่คงที่ ทีนี้มีเดือนที่จ่ายงวดขาดไป 5 บาท เพราะสับสจำไม่ได้ ประกอบกับเบลอๆ ในการบริหารเงินปรากฎว่า จนท. ซิตี้ก็โทรมาทวง ว่าขาดไป 5 บาท เราก็รีบไปจ่ายเพิ่ม ตั้ง 5 บาท แต่!!!!ในบิลรอบถัดมาโดนปรับเลย 250.- สุดยอดจิงๆๆๆ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา - 5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52087 โดย nookung

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52090 โดย blue sky
อยากไปอะ แต่ติดงานไปไม่ได้ ต้องมีโอกาสของเราสักครั้งหนึ่งนะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52097 โดย muaychinda

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52174 โดย zero-debt

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52222 โดย bad_au
ผ่านไปหลายวัน จำนวนยังไม่มากเท่าไหร่ จากนี้ไปน่าจะเยอะขึ้น
ชมรมนี้ ตอนมีงานสัมนาแถวอนุสาวรีย์ชัยฯ กว่าจะไปได้ คิวเกือบครบก่อน
ตอนที่ไป รู้สึกถึงการเสียสละของรุ่นพี่ ที่ทำเพื่อชมรมอย่างมากมาย
เดิมทีเมื่อเห็นประกาศนี้รีบดูวัน 29 เม.ย.มีอะไรรึป่าว วันทำงานก็กะจะลางานไป ดูอีกทีหมอนัดฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำเข็มที่ 4 (ลูกชายพลาดท่าถูกแมวพเนจรกัด+ข่วน) เดี่ยวพาไปฉีดหลังงานเลิกก็คงได้
โรงแรมนี้ก็ไม่รู้จัก บ้านอยู่แถวดาวคะนอง ธนบุรี ต้องหาทางไปจนได้
ผู้ใหญ่นก เป่านกหวีดเรียกแล้วไม่ไปได้อย่างไร
"ขอไปด้วย 1 ที่ครับ"

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52226 โดย ขอแก้ตัว

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52278 โดย mayong
ขอโทษค่ะ แงๆมะยงต้องอยู่โรงบาล เลยอดไปตามระเบียบ รับรองงานหน้าไม่พลาดแน่ๆค่ะ (o_O)

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52304 โดย Nirundorn

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา - 5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52305 โดย yumeng

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52358 โดย Oil14

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52473 โดย plekondee
วันที่ไปต้องไปรวมตัวกันที่ไหนก่อนรึเปล่าค่ะ
หรือสามารถไปลงทะเบียนเข้างานและแจ้งว่าเป็นสมาชิกชมรม โดยใช้ชื่อ-สกุล จริงได้เลยใช่หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

5 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #52475 โดย นกกระจอกเทศ

plekondee เขียน: วันที่ไปต้องไปรวมตัวกันที่ไหนก่อนรึเปล่าค่ะ
หรือสามารถไปลงทะเบียนเข้างานและแจ้งว่าเป็นสมาชิกชมรม โดยใช้ชื่อ-สกุล จริงได้เลยใช่หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


ไปลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยครับ (ห้องย่อยที่4 ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล)
โดยบอกว่าเป็นสมาชิกของชมรมหนี้ฯ มาเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.835 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena