เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล


ผู้ขอสมัครสมาชิก ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลหากทีมงาน ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้

5. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้

6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลหากท่านละเมิด ทีมงาน ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

7. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. ทีมงาน ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

9. ทีมงาน ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

10. เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของทางชมรม ซึ่งอาจจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการเข้าใช้งานของเว็บไซด์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมจัดขึ้น 
 
 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2248-3734-7 โทรสาร 0-2248-3733
ติดต่อหรือแจ้ง link ผิดพลาดที่ webmaster@consumerthai.org
เว็บไซต์นี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ของประชาชนแต่ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า